Znaki BHP nakazu

Znaki BHP nakazu

Ogólny znak nakazu
Ogólny znak nakazu
Nakaz stosowania ochrony oczu
Nakaz stosowania ochrony oczu
Nakaz stosowania ochrony głowy
Nakaz stosowania ochrony głowy
Nakaz stosowania ochronników słuchu
Nakaz stosowania ochronników słuchu
Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych
Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych
Nakaz stosowania ochrony stóp
Nakaz stosowania ochrony stóp
Nakaz stosowania ochrony rąk
Nakaz stosowania ochrony rąk
Nakaz stosowania ochrony twarzy
Nakaz stosowania ochrony twarzy
Nakaz używania sygnału dźwiękowego
Nakaz używania sygnału dźwiękowego
Nakaz używania szelek bezpieczeństwa
Nakaz używania szelek bezpieczeństwa
Nakaz mycia rąk
Nakaz mycia rąk
Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu
Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu
Nakaz stosowania osłony nastawnej
Nakaz stosowania osłony nastawnej
Nakaz stosowania osłony
Nakaz stosowania osłony
Nakaz stosowania zamknięcia
Nakaz stosowania zamknięcia
Nakaz stosowania obuwia specjalnego
Nakaz stosowania obuwia specjalnego
Nakaz stosowania maski przeciwpyłowej
Nakaz stosowania maski przeciwpyłowej
Nakaz stosowania ochrony głowy i twarzy
Nakaz stosowania ochrony głowy i twarzy
Nakaz stosowania kombinezonu ochronnegoNakaz stosowania kombinezonu ochronnego
Nakaz stosowania kombinezonu ochronnego
Nakaz przechodzenia pomostem
Nakaz przechodzenia pomostem
Nakaz kierunku przejścia
Nakaz kierunku przejścia
Nakaz stosowania pasów bezwładnościowych
Nakaz stosowania pasów bezwładnościowych
Nakaz stosowania czepka ochronnego
Nakaz stosowania czepka ochronnego
Strefa aseptyczna
Strefa aseptyczna
Nakaz stosowania maski ochronnej
Nakaz stosowania maski ochronnej
Stosuj fartuch ochronny
Stosuj fartuch ochronny
Przeczytaj instrukcję
Przeczytaj instrukcję
Stosuj kamizelkę ochronną
Stosuj kamizelkę ochronną